Misja, wizja i cele Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia

Czym jest medycyna stylu życia?
Medycyna stylu życia to wykorzystanie w prewencji, leczeniu i odwracaniu chorób zależnych od stylu życia
metod behawioralnych, medycznych, motywacyjnych i środowiskowych w praktyce klinicznej i obszarze zdrowia publicznego.

Wizja:
Polska wolna od chorób zależnych od stylu życia.

Misja:
Tworzenie, rozwijanie, wdrażanie oraz promowanie opartych na dowodach naukowych praktyk i zachowań
wspierających prozdrowotny styl życia z poszanowaniem zdrowia planety.

Cele:
NAUKA
• prowadzenie działalności naukowej w zakresie medycyny stylu życia
• upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych w zakresie medycyny stylu życia
EDUKACJA I DYDAKTYKA
budowanie społecznej świadomości i umiejętności oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie
prozdrowotnego stylu życia z poszanowaniem zdrowia planety
budowanie świadomości, wiedzy i kształtowanie postaw w zakresie medycyny stylu życia wśród studentów i przedstawicieli zawodów medycznych
• zapewnienie standardów kształcenia i standardów postępowania medycznego w zakresie medycyny stylu życia
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I ROZWÓJ
• rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie medycyny stylu życia
• budowanie porozumienia na rzecz rozwoju i wdrażania medycyny stylu życia w Polsce
• prowadzenie dialogu z władzami publicznymi w celu wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny stylu życia

 

Poprzez realizację wyżej wymienionych celów, przyczynienie się do poprawy zdrowia i dobrostanu jednostek, grup, organizacji i całego społeczeństwa.