Misja IBLM

International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) wyznacza i dba o zachowanie standardów w ocenie i potwierdzaniu kompetencji lekarzy oraz innych profesjonalistów zdrowia w zakresie medycyny stylu życia. Certyfikacja jako IBLM Diplomate oznacza posiadanie wyspecjalizowanej wiedzy w praktyce medycyny stylu życia i wyróżnia lekarza lub innego profesjonalistę ochrony zdrowia jako osobę, która posiadła kompetencje w obszarze medycyny stylu życia.

 

Czym jest Program Certyfikacji IBLM?

Program składa się z kilku komponentów: 30 godzin kursu online, 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) oraz prezentacji przypadku klinicznego (lekarze) – omówionych szczegółowo poniżej, których ukończenie uprawnia profesjonalistę ochrony zdrowia do podejścia do Egzaminu IBLM.

Egzamin IBLM po raz pierwszy odbędzie się w Polsce 7 listopada 2020 r, w związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną – w trybie on-line. 

Warunki i zasady egzaminu przedstawiamy poniżej. 27. czerwca odbył się także webinar „Certification in Lifestyle Medicine- the why and the how”. Naszym gościem był Stephan Herzog – Executive Director International Board of Lifestyle Medicine (IBLM). W spotkaniu udział wzięli także polscy lekarze certyfikowani przez IBLM – dr n. med. Daniel Śliż oraz lek. Magdalena Muras, którzy odpowiedzieli na pytania dotyczące przygotowania do egzaminu oraz doświadczeń z nim związanych.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z nagraniem webinaru na ten sam temat dostępnym na kanale American College of Lifestyle Medicine TUTAJ.

 

Certyfikacja IBLM 2020 – najważniejsze daty

– 30.08: termin przyjmowania zapisów i wpłat

  • istnieje możliwość przedłużenia w szczególnych przypadkach

– 2-3.10: Lifestyle Medicine Essentials

  • 2-dniowa sesja webinarów dla Kandydatów IBLM, którzy nie spełniają kryterium 10 in-person hours (wyjaśnienie poniżej w sekcji dot. warunków)

– 7.10: termin składania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków przystąpienia do egzaminu

– 7.11, 17:00-21:00: EGZAMIN

 

Kto może przystąpić do Programu Certyfikacji IBLM?

– lekarze:

  • lekarz przystępujący do Programu Certyfikacji IBLM musi posiadać prawo wykonywania zawodu na terenie RP
  • certyfikat zostanie wydany przez IBLM i Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

– inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

  • profesjonalista ochrony zdrowia przystępujący do Programu Certyfikacji IBLM musi posiadać tytuł doktora lub magistra w dziedzinie związanej ze zdrowiem
  • certyfikat zostanie wydany przez IBLM i Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

 

Warunki przystąpienia do egzaminu IBLM

– lekarze:

      Kursem pierwszego wyboru rekomendowanym przez PTMSŻ jest: Lifestyle Medicine Board Review Course 2nd Edition (NON-CME!).

– inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

      Kursem pierwszego wyboru rekomendowanym przez PTMSŻ jest: Lifestyle Medicine Board Review Course 2nd Edition (NON-CME!).

Zasady:

 • IBLM wyznacza standardy w zakresie medycyny stylu życia oraz kompetencje niezbędne do certyfikacji, jednak nabycie niezbędnej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia z uznanych źródeł należy do obowiązku Kandydatów przystępujących do Programu Certyfikacji.
 • Aby uczestnictwo w ww. kursach i wydarzeniach mogło stanowić część Programu Certyfikacji IBLM przystąpienie do nich przez Kandydata powinno nastąpić nie dawniej niż 36 miesięcy od wyznaczonej daty egzaminu.
 • Potwierdzenia:
   • odbycia 30 godzin kursu online/nie na żywo
   • odbycia 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person)
   • doświadczenia w zakresie MSŻ demonstrowanej opisem przypadku klinicznego (w przypadku kandydatów-lekarzy)
   • posiadanego prawa wykonywania zawodu (lub otrzymanego tytułu doktora lub magistra w dziedzinie związanej ze zdrowiem)

powinny zostać przedłożone PTMSŻ nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu (wyjątek stanowią konferencje MSŻ, którym towarzyszy Egzamin IBLM)

 

Informacje dotyczące egzaminu IBLM

UWAGA: Egzamin 2020, w związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną, odbędzie się w trybie online. Pozostałe egzaminy w przyszłych latach planowane są w trybie stacjonarnym.

Czas trwania: max. 4 godziny

Forma pytań egzaminacyjnych: 150 pytań wielokrotnego wyboru dla lekarzy, 120 pytań dla innych profesjonalistów ochrony zdrowia

Język egzaminu: angielski

Format: egzamin nadzorowany z wykorzystaniem własnego laptopa lub tabletu

Podział zagadnień w pytaniach egzaminacyjnych:

 • wprowadzenie do MSŻ (4%)
 • fundamenty zmiany zachowań zdrowotnych (10%)
 • kluczowe procesy kliniczne w MSŻ (8%)
 • zdrowie lekarza i jego rola (4%)
 • nauki o żywieniu, ocena i zalecenia (26%)
 • nauka o aktywności fizycznej i zalecenia (14%)
 • dobrostan psychiczny i emocjonalny, ocena i interwencje (10%)
 • medycyna snu i interwencje (8%)
 • interwencje związane z zaprzestaniem palenia oraz ekspozycją na inne substancje toksyczne (8%)
 • rola pozytywnej relacji międzyludzkich i psychologii (8%)

 

Koszty związane z przystąpieniem do Programu Certyfikacji IBLM  

Opłaty związane z egzaminem:

 • lekarze:

STANDARDOWE OPŁATY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU IBLM
Osoby niebędące członkami PTMSŻ Członkowie PTMSŻ
jednorazowa opłata rejestracyjna 149 € 149 €
opłata egzaminacyjna 999 € 899 €
razem 1148 € 1048 €
JEDNORAZOWA OFERTA 2020 1148 € 948 €
 • inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

STANDARDOWE OPŁATY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU IBLM
Osoby niebędące członkami PTMSŻ Członkowie PTMSŻ
jednorazowa opłata rejestracyjna 99 € 99 €
opłata egzaminacyjna 849 € 764 €
razem 948 € 863 €
JEDNORAZOWA OFERTA 2020 948 € 763 €

Opłaty związane z przystąpieniem do Programu Certyfikacji IBLM wyznaczone są przez International Board of Lifestyle Medicine, ujednolicone na całym świecie zgodnie z podziałem na 3 grupy państw: Tier 1-3.

Kraje europejskie zakwalifikowane zostały do Tier 1 i 2, Polska – Tier 2. Oznacza to opłaty o średnio 200-300 € niższe w porównaniu do państw z grupy Tier 1.

Dodatkowo, w związku z nietypową formą organizacji egzaminu w 2020 r. – w trybie online oraz inauguracją Programu Certyfikacji IBLM w Polsce, Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia wynegocjowało preferencyjne warunki dla swoich Członków obowiązujące wyłącznie podczas egzaminu przeprowadzanego w listopadzie 2020 r. Opłata egzaminacyjna została pomniejszona o dodatkowe 100 €.

Dodatkowe koszty:

 • związane ze spełnieniem warunków przystąpienia do egzaminu – zależne od wybranej przez Kandydata formy.

***
Rekomendowana przez PTMSŻ ścieżka:

 • 30 godzin kursu online/nie na żywo: Lifestyle Medicine Board Review Course 2nd Edition (NON-CME): 499 $ (456 €)
 • 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person): bezpłatnie dla Członków PTMSŻ: uczestnictwo w I Międzynarodowym Kongresie PTMSŻ 2019 lub udział w kwietniowej Minikonferencji Online: „Medycyna stylu życia w czasach pandemii” lub udział w kilkugodzinnym bezpłatnym wydarzeniu edukacyjnym w trybie online przygotowanym przez PTMSŻ w ramach przygotowania Kandydatów przystępujących do Programu Certyfikacji (termin minimum 30 dni od daty egzaminu – osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy)

***

 • związane z utrzymaniem certyfikacji (maintenance):

Tak jak inne Board Exams, IBLM podlega 10-letniemu obowiązkowi recertyfikacji. W ubiegłym roku stworzono jednak alternatywną ścieżkę odnawiania certyfikacji, umożliwijącą pozostanie Certyfikowanym Specjalistą Medycyny Stylu Życia IBLM Diplomate niemal bezterminowo, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • raz do roku panel ekspertów IBLM wyznacza 3 artykuły oraz na ich podstawie przygotowuje test dostępny online; IBLM Diplomate ma obowiązek ich rozwiązania z wynikiem końcowym minimum 80%
 • co 5 lat IBLM Diplomate ma obowiązek przedłożenia potwierdzenia udziału w wydarzeniach edukacyjnych MSŻ uznanych przez IBLM i PTMSŻ (na przykład doroczne kongresy PTMSŻ)

Więcej szczegółów dotyczących utrzymania certyfikacji na stronie www.lmmoc.org.

 

Jestem zainteresowana/-y, co dalej? 

Jeśli masz pytania dotyczące Programu Certyfikacji IBLM lub chciał(a)byś zgłosić swoją kandydaturę do przystąpienia do Egzaminu, serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: alicja.baska@ptmsz.pl.