REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PTMSZ.PL

Obowiązujący od dnia 20.05.2021 r.

Wstęp

Świadczenie usług za pośrednictwem serwisu internetowego ptmsz.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) jest realizowana przez POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY STYLU ŻYCIA z siedzibą w Warszawie (00-388), ul. Dobra 22/24/24, wpisane do Rejestru

Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000827789, NIP: 1132996356, REGON: 383012176. (zwane dalej: „Usługodawcą”). Usługodawca, w ramach Serwisu Internetowego prezentuje

Użytkownikom informacje o podejmowanych działaniach, organizowanych wydarzeniach, a także możliwościach współpracy i dołączenia do stowarzyszenia Usługodawcy.

 

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest:

 1. korespondencyjnie pod adresem: ul. Dobra 22/24/24, 00-388 Warszawa,
 2. za pośrednictwem wiadomości elektronicznej kierowanej na adres: info@ptmsz.pl,
 3. telefonicznie pod numerem: +48 790 500 919,
 4. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia w Serwisie Internetowym lub na rzecz której Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji Konta, opłaciła składkę członkowską i jest członkiem stowarzyszenia Usługodawcy.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego będący Użytkownikiem Serwisu.
 5. Konto – wydzielona przez Usługodawcę dla danego Użytkownika przestrzeń w Serwisie

Internetowym, w ramach której Użytkownik może dokonywać określonych czynności w ramach Serwisu. Możliwe jest posiadanie Konta wyłącznie przez Członków stowarzyszenia Usługodawcy.

 1. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 41[1] Kodeksu cywilnego będący Użytkownikiem Serwisu.
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Rejestracja – czynność dokonywana przez Użytkownika w ramach Serwisu prowadząca do założenia Konta przez Użytkownika, stanowiąca wniosek o przyjęcie do stowarzyszenia Usługodawcy.
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta na odległość między Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych Regulaminem.
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
 7. 2014, Nr 827 ze zm.).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług i jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego odtwarzanie, pozyskanie i utrwalenie jego treści poprzez zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wszelkiego rodzaju wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronach Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celu prezentacji towarów lub usług, do których

to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, w szczególności producentów lub dystrybutorów) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w

sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy Internetu mieli możliwość korzystania ze Serwisu Internetowego, tj. dokonywania wszelkich czynności prowadzących do zapoznania się z treścią Serwisu bądź dokonywania innych czynności określonych Regulaminem, przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie umożliwia korzystanie ze Serwisu Internetowego stanowią:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 66 lub nowszej, FireFox 60 lub nowszej, Opera w wersji 53 lub nowszej lub Safari w wersji 5 lub nowszej,
  3. włączona obsługa języka Javascript w przeglądarce.
 3. W celu korzystania z niektórych Usług w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej, o czym szczegółowe informacje znajdują się w opisie tych Usług.
 4. Usługodawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem dla każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na pozyskaniu i modyfikowaniu danych użytkowników przez osoby nieuprawnione oraz na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania. Aby uniknąć ryzyka, o którym mowa w poprzednim zdaniu, użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia, w szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość użytkowników korzystających z sieci Internet oraz zaporę sieciową typu firewall.

III. Zasady świadczenia Usług

 1. W ramach prowadzonego Serwisu Internetowego Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z bezpłatnych Usług, świadczonych przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik ma możliwość założenia Konta w Serwisie Internetowym. W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje Rejestracji polegającej na uzupełnieniu pól oznaczonych jako obowiązkowe dostępnych w ramach interaktywnego formularza rejestracyjnego prezentowanego na stronie Serwisu i wysłaniu tego formularza do Usługodawcy za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 3. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
 4. Wypełnienie formularza Rejestracji Konta i jego wysłanie do Usługodawcy jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyjęcie do członkostwa w stowarzyszeniu Usługodawcy. Z tego względu w ramach formularza znajdują się pytania branżowe dotyczące w szczególności wykonywanego zawodu czy stopnia naukowego.
 5. Po pozytywnej weryfikacji Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty składki członkowskiej. W tym celu Użytkownik zostaje przekierowany do płatności online. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 6. Koszty opłat członkowskich są ponoszone przez Użytkowników zarejestrowanych corocznie. Wysokość opłaty członkowskiej jest zależna od kategorii członkostwa w stowarzyszeniu Usługodawcy. Kategorie członkostwa dzielą się zgodnie ze stażem pracy i poziomem edukacji na studentów poniżej 26 roku życia, doktorantów i lekarzy w trakcie stażu lub specjalizacji, a także na profesjonalistów.
 7. Przynależność Użytkownika do danej kategorii członkostwa jest ustalana na chwilę uiszczania opłaty członkowskiej.
 8. Druga i kolejne roczne opłaty członkowskie są uiszczane przez Użytkowników zarejestrowanych za pomocą płatności online, o których mowa w ust. 5 powyżej. Odesłanie do bramki płatności operatora płatności online znajduje się w Koncie Użytkownika.
 9. Część informacji zawartych w Koncie każdego Użytkownika zarejestrowanego może być widoczna dla wszystkich Użytkowników Serwisu – w zależności od wyrażenia zgody przez Użytkownika na publikowanie jego danych. Do zakresu informacji publicznych wchodzą: imię i nazwisko Użytkownika zarejestrowanego, stopień naukowy lub informacja o odbywaniu studiów, województwo pobytu, wykonywany zawód, specjalizacja oraz w zależności podania tych informacji w Koncie przez Użytkownika zarejestrowanego również jego wizerunek i adres e-mail.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza w Koncie fotografię zawierającą jego wizerunek, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w tej fotografii, w szczególności w celu prezentowania go na stronie Serwisu przez Usługodawcę.
 11. Zamieszczając w Koncie wizerunek Użytkownik oświadcza, że jest to jego wizerunek. Fotografia publikowana przez Użytkownika nie może zawierać wizerunku osób trzecich.
 12. W ramach Konta Usługodawca może udostępniać Użytkownikom zarejestrowanym materiały tematyczne w różnej formie przekazu, np. notatki i opracowania dokumentowe, podręczniki elektroniczne czy dostęp do nagrań wydarzeń branżowych.
 13. Użytkownik ma możliwość wysłania do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 14. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Usługi newsletter polegającej na otrzymywaniu od Usługodawcy wiadomości zawierających w szczególności informacje handlowe. Użytkownik, w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi newsletter aktywuje odpowiednie pole formularza Rejestracji Konta. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie newslettera. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się z newslettera przez Klienta za pomocą dedykowanego w tym celu linku lub z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera.

IV. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące nieprawidłowego świadczenia

Usług, braku świadczenia Usług przewidzianych Regulaminem lub nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu.

 1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług, o których mowa w ppkt. 1 powyżej Użytkownik może zgłaszać na adres: POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY STYLU ŻYCIA, ul. Dobra 22/24/24, 00-388 Warszawa, adres e-mail: info@ptmsz.pl, nr telefonu: +48 790 500 919.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis zaistniałych nieprawidłowości.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni.
 4. W przypadku braków w reklamacji, Usługodawca może wezwać Użytkownika do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Użytkownika.

V. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email

porady@dlakonsumentow.pl;

 1. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Prawa i obowiązki

 1. Konsument, który zawarł Umowę z Usługodawcą, ma możliwość odstąpienia od tej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa stosowne oświadczenie Usługodawcy. Użytkownik może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy prezentowanym na stronie Serwisu lub samodzielnie sformułować oświadczenie.
 2. Bieg terminu, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu

Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 1. korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
 2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 3. korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  3. zawierać dane osobowe osób trzecich oraz rozpowszechniać wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  4. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 2. Użytkownik może korzystać treści udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie, w szczególności w ramach Konta bądź w inny sposób otrzymanych od Usługodawcy lub innych Użytkowników jedynie w ramach własnego użytku osobistego, zgodnie z Regulaminem, przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

VII. Ochrona danych osobowych

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie obowiązującymi przepisami oraz z zasadami określonymi w Polityce prywatności znajdującej się na stronie Serwisu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zapisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczące odstąpienia od Umowy, z wyłączeniem zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, stosuje się do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
 5. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 6. W razie braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik posiadający Konto obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta.