Misja i wizja PTMSŻ

1. sierpnia 2019 r. opublikowaliśmy dokument, w którym zdefiniowaliśmy misję, wizję oraz cele Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Dokument dostępny jest także pod tym linkiem.

Czym jest medycyna stylu życia?
Medycyna stylu życia to wykorzystanie w prewencji, leczeniu i odwracaniu chorób zależnych od stylu życia
metod behawioralnych, medycznych, motywacyjnych i środowiskowych w praktyce klinicznej i obszarze zdrowia publicznego.

Wizja:
Polska wolna od chorób zależnych od stylu życia.

Misja:
Tworzenie, rozwijanie, wdrażanie oraz promowanie opartych na dowodach naukowych praktyk i zachowań
wspierających prozdrowotny styl życia z poszanowaniem zdrowia planety.

Cele
– skoncentrowane w trzech obszarach:

Nauka:

  • prowadzenie działalności naukowej w zakresie medycyny stylu życia
  • upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych w zakresie medycyny stylu życia

Edukacja i dydaktyka:

  • budowanie społecznej świadomości i umiejętności oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie
    prozdrowotnego stylu życia z poszanowaniem zdrowia planety
  • budowanie świadomości, wiedzy i kształtowanie postaw w zakresie medycyny stylu życia wśród studentów i przedstawicieli zawodów medycznych
  • zapewnienie standardów kształcenia i standardów postępowania medycznego w zakresie medycyny stylu życia

Działalność organizacyjna i rozwój:

  • rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie medycyny stylu życia
  • budowanie porozumienia na rzecz rozwoju i wdrażania medycyny stylu życia w Polsce
  • prowadzenie dialogu z władzami publicznymi w celu wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny stylu życia

Poprzez realizację wyżej wymienionych celów, przyczynienie się do poprawy zdrowia i dobrostanu jednostek, grup, organizacji i całego społeczeństwa.